آموزش کامل و سریع زبان کوردی

آموزش زبان کوردی بسیار مختصر و مفید، این آموزش را از یکی از کانال های تلگرام پیدا کردم، متاسفانه نویسنده این مطلب را نمیشناسم تا معرفی کنم. اما به دلیل اینکه آموزش نسبتا کاملی هست و بسیار هم کوتاه و خلاصه، اینجا برای استفاده کاربران نقل کردم، در صورت مشخص شدن نویسنده اصلی این مطلب حتما اسمشان ذکر خواهد شد.

🔷    آموزش نوشتن بە زبان کوردی

مختصر و مفید

🔴 حروف الفبای کوردی 34 حرف میباشند:

( ئـ ـ ا ـ ب ـ پ ـ ت ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ د ـ ر ـ ڕ ـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ع ـ غ ـ ف ـ ڤ ـ ق ـ ک ـ گ ـ ل ـ ڵ ـ م ـ ن ـ  ھ ـ ە ـ و ـ ۆ ـ وو ـ ی ـ ێ )

 

1 🔴  فتحە

فتحە بصورت ــه ، ە نوشتە میشود:

درد   👈  دەرد

زرد   👈  زەرد

بهار   👈  بەهار

 

2 🔴 کسرە

کسرە بصورت  ، ـێـ ، ێ نوشتە میشود:

مداد  👈  مێداد

شعر   👈  شێعر

خانە  👈  خانێ

 

3 🔴  ضمە

ضمە بصورت ـۆ ، ۆ نوشتە میشود:

تو    👈  تۆ

نت   👈  نۆت

بلبل  👈  بۆلبۆل

 

4 🔴  آ

در کوردی آ بە صورت ئا نوشتە میشود

آواز     👈 ئاواز

آسمان 👈  ئاسمان

آرام     👈  ئارام

 

5 🔴  اَ

در کوردی اَ بصورت ئە نوشتە میشود

اشک  👈  ئەشک

اسیر  👈  ئەسیر

اژین  👈   ئەژین

 

6 🔴  اِ

در کوردی اِ بصورت ئێـ  نوشتە میشود

الهام      👈   ئێلهام

انسان    👈   ئێنسان

اطمینان 👈   ئێتمینان

 

7 🔴  اُ

در کوردی اُ بصورت ئۆ نوشتە میشود

اباما    👈   ئۆباما

امید    👈   ئۆمید

استان  👈  ئۆستان

 

8 🔴  نکتە مهم

در زبان کوردی ( آ ), ( اَ ), ( اِ ) ,( اُ )،

( ط )، ( ذ ، ض ، ظ ),( ث ، ص ) وجود ندارند و همە اینها بە ترتیب بە صورت

( ئا ) , (ئە) ، (ئێ) ، (ئۆ) ،

( ت ) , ( ز ) , ( س ) نوشتە میشوند

مثال:

آرد        👈  ئارد

امیر      👈  ئەمیر

ابراهیم 👈  ئێبراهیم

اطاق     👈  ئۆتاق

طاق      👈  تاق

ذات       👈  زات

حاضر     👈  حازر

ظاهر      👈   زاهر

میراث    👈    میراس

صابون    👈    سابون

 

9 🔴  در کوردی تنها این شکل (هـ ، ـهــ) معادل حرف هـ  در فارسی است

و ( ە ، ـە ) شکل نوشتاری صدای فتحە میباشند

بەبە    👈  بەهـ بەهـ

چەچە 👈  چەهـ چەهـ

 

10 🔴  ڕ

ڕ درشت کە در فارسی وجود ندارد و بە صورت همان ر خفیف تلفظ میشود اما در کوردی نقش بسیار پر رنگی دارد و اگر رعایت نشود چە بسا کلمە مفهوم خود را بە کلی از دست دهد

مانند( کەر ، کەڕ) کە اولی بە معنای الاغ و دومی بە معنای ناشنوا است

نمونەهایی از ڕ درشت:

راز   👈  ڕاز

رۥز    👈  ڕۆز

رنگ 👈  ڕەنگ

این (ڕ) با( ر ) خفیف کەدر فارسی وجود دارد متفاوت است

ر خفیف مانند

اجر  👈  ئەجر

درد  👈  دەرد

مرد  👈  مەرد

 

11 🔴  ڵ

ڵ درشت کە در فارسی وجود ندارد

و شبیە (ll) درزبان انگلیسی در لغاتی همچون hello است

این صدا در کوردی نقش بسیار پر رنگی دارد و اگر رعایت نشود چە بسا کلمە مفهوم خود را بە کلی از دست دهد

مانند( کەل ، کەڵ) کە اولی بە معنای گردنە و دومی بە معنای گاومیش نر است

نمونەهایی از ڵ درشت

دل   👈    دڵ

مال  👈    ماڵ

بال   👈    باڵ

این ڵ با ل خفیف کە در فارسی وجود دارد متفاوت است

ل خفیف مانند

لیوان 👈 لیوان

لاک    👈 لاک

مال    👈مال (در کوردی ماڵ)

 

12 🔴  ڤ

این حرف در زبان فارسی بە همان شکل واو (و) نوشتە میشود اما در زبان انگلیسی معادل حرف (V) است

بڤە ، حەڤدە ، گۆڤار ، بزاڤ

 

13 🔴  و

(و) خفیف کە نوشتنش مثل فارسی است

مانند تلفظ (و) در واژەهای کوڕ ، کورد ، خورد

 

14 🔴  وو

این صدا (وو) معادل  û  در زبان انگلیسی میباشد

سوور  – دوور ـــ پوور  – کوور

 

15 🔴  سایر حروف

سایر حروف ( ب – پ – ج – چ – ح – خ – د – ژ – ش – ع – غ – ف – ق – ک – گ – م – ن – هـ – ی) دقیقا همانند فارسی میباشند

 

🔴 در کوردی هیچ واژەای با حروف صدادار (ا) ،( وو û ) ,( ێ ) , ( ە ) ,( ۆ ) , ( و u ) , ( ی î) شروع نمیشود ، بلکە حرف (ئـ) را بە خود گرفتە و با (ئـ) شروع میشوند ، مانند:

ئاڵا، ئازاد ، ئاوارە ، ئازار

ئووک ، ئووسا ، ئووفە

ئێران ، ئێوارە ، ئێڵاخ

ئەسمەر ، ئەمبار  ، ئەسپ

ئۆباڵ، ئۆدە ، ئۆدا

ئوتو، ئومێد ، ئوجاخ

ئینگلیسی، ئیراد ، ئیتر ، ئینجا

 

( توجە:

(ی) صدادار یا همان (î) با (ی) بیصدا (y) اشتباە نشود

(و)صدادار(u) با (و) بیصدا (w)

اشتباە نشود)

 

@kanychannel

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/nKG6z
1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =