دانلود قالب HTML فارسی overflow(لبریز)

با عرض سلام خدمت همراهان همیشگی کانی

در این مطلب قالب دیگری را که توسط سایت کانی آی تی آماده شده برای دانلود شما قرار داده ام

این قالب به نام overflow(لبریز) است که دارای ویژگیهای زیر است:

ادامه مطلب …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/2tKIg

ماشین حساب آنلاین در وبلاگ شما!

با قرار دادن کد زیر در قسمت کدهای اختصاصی وبلاگ خودتون می تونید یک ماشین حساب آنلاین شیک و زیبا در هرکجای وبلاگتون داشته باشید، این کد برای وبلاگ های مختلف زیر قابل استفاده است:

بلاگفا

پرشین بلاگ

میهن بلاگ

رزبلاگ

بلاگ اسکای

لوکس بلاگ

کانی وب

و …

شما می توانید این کد را در قسمت کدهای اختصاصی یا هر جای قالب وبلاگ خودتون قرار بدین و یک ماشین حساب آنلاین در اختیار بازدیدکنندگان وبلاگ خودتون قرار بدین .

همچنین شما می توانید این کد را در صفحه ای جدا از وبلاگتون قرار بدین تا از بقیه مطالب جدا باشد.

calc

کد زیر را بطور کامل کپی کرده و در قسمت مربوطه قرار دهید.


<div class="line number1 index0 alt2"><code class="xml plain"><!</code><code class="xml keyword">DOCTYPE</code> <code class="xml plain">html></code></div>
<div class="line number2 index1 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">html</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number3 index2 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">head</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number4 index3 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">head</code>></code></div>
<div class="line number5 index4 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">body</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number6 index5 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">center</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number7 index6 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">form</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Keypad"</code> <code class="xml color1">action</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">""</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">b</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">b</code>></code></div>
<div class="line number8 index7 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">table</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number9 index8 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">table</code>></code></div>
<div class="line number10 index9 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">table</code> <code class="xml color1">border</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"2"</code> <code class="xml color1">cellpadding</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"1"</code> <code class="xml color1">cellspacing</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"5"</code> <code class="xml color1">height</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"60"</code> <code class="xml color1">width</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"50"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number11 index10 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tbody</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number12 index11 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number13 index12 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">colspan</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"3"</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"ReadOut"</code> <code class="xml color1">size</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"24"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"0"</code></div>
<div class="line number14 index13 alt1"></div>
<div class="line number15 index14 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Text"</code> <code class="xml color1">width</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"100%"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number16 index15 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml plain"><="" </code><code class="xml color1">td</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">""</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number17 index16 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number18 index17 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnClear"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" C "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Clear()"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number19 index18 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number20 index19 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnClearEntry"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" CE "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"ClearEntry()"</code></div>
<div class="line number21 index20 alt2"></div>
<div class="line number22 index21 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number23 index22 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number24 index23 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number25 index24 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnSeven"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۷ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(7)"</code></div>
<div class="line number26 index25 alt1"></div>
<div class="line number27 index26 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number28 index27 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnEight"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۸ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(8)"</code></div>
<div class="line number29 index28 alt2"></div>
<div class="line number30 index29 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number31 index30 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnNine"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۹ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(9)"</code></div>
<div class="line number32 index31 alt1"></div>
<div class="line number33 index32 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number34 index33 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number35 index34 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number36 index35 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnNeg"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" +/- "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Neg()"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number37 index36 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number38 index37 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnPercent"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" % "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Percent()"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number39 index38 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number40 index39 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number41 index40 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number42 index41 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnFour"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۴ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(4)"</code></div>
<div class="line number43 index42 alt2"></div>
<div class="line number44 index43 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number45 index44 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnFive"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۵ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(5)"</code></div>
<div class="line number46 index45 alt1"></div>
<div class="line number47 index46 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number48 index47 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnSix"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۶ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(6)"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number49 index48 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number50 index49 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number51 index50 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number52 index51 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnPlus"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" + "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation('+')"</code></div>
<div class="line number53 index52 alt2"></div>
<div class="line number54 index53 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number55 index54 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnMinus"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" - "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation('-')"</code></div>
<div class="line number56 index55 alt1"></div>
<div class="line number57 index56 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number58 index57 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number59 index58 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number60 index59 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnOne"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۱ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(1)"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number61 index60 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number62 index61 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnTwo"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۲ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(2)"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number63 index62 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number64 index63 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnThree"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۳ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(3)"</code></div>
<div class="line number65 index64 alt2"></div>
<div class="line number66 index65 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number67 index66 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number68 index67 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number69 index68 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnMultiply"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" * "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation('*')"</code></div>
<div class="line number70 index69 alt1"></div>
<div class="line number71 index70 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number72 index71 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnDivide"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" / "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation('/')"</code></div>
<div class="line number73 index72 alt2"></div>
<div class="line number74 index73 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number75 index74 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number76 index75 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number77 index76 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnZero"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۰ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(0)"</code></div>
<div class="line number78 index77 alt1"></div>
<div class="line number79 index78 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number80 index79 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnDecimal"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" . "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Decimal()"</code></div>
<div class="line number81 index80 alt2"></div>
<div class="line number82 index81 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number83 index82 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">colspan</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"3"</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number84 index83 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number85 index84 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnEquals"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" = "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation('=')"</code></div>
<div class="line number86 index85 alt1"></div>
<div class="line number87 index86 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number88 index87 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number89 index88 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tbody</code>></code></div>
<div class="line number90 index89 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">table</code>></code></div>
<div class="line number91 index90 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">b</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">b</code>> <code class="xml keyword">form</code>></code></div>
<div class="line number92 index91 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">center</code>></code></div>
<div class="line number93 index92 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">div</code> <code class="xml color1">style</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"text-align: center;"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">font</code> <code class="xml color1">face</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Verdana, Arial, Helvetica"</code> <code class="xml color1">size</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"2"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">a</code></div>
<div class="line number94 index93 alt1"></div>
آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/uUBDt

دانلود نرم افزار رایگان مدیریت دانلود FDM

دانلود نرم افزار رایگان مدیریت دانلود FDM

http://www.macfn.com/data/2016/05/Free-Download-Manager.png

باسلام خدمت بازدیدکنندگان و کاربران محترمسایت کانی

امروز برای شما معرفی و دانلود نرم افزار رایگان Free Download Manager را درنظر گرفته ام.

نرم افزار رایگانمدیریت دانلود FDM جایگزینشایستهای برای سایر نرم افزارهای مدیریتدانلودمانند IDM می باشد، این نرم افزار ویژگیهای فراوانی دارد که باعث محبوبیت بالای آن شده است.

برخی از ویژگیهای این نرم افزار عبارتند از:

 • کاملا رایگان ومنبع باز
 • پشتیبانی از BitTurrent
 • قابلیت کنترل از راه دور!!
 • امکان تبدیل به نسخه قابل حمل به راحتی و با یک کلیک
 • پشتیبانی بهبود یافته ازدانلودصوت و تصویر، و امکان پیش نمایش آنها و تبدیل فرمت پس از دانلود
 • شتاب دهی دانلود و دانلود چند قسمتی
 • قابلیت ادامه دانلودهای ناتمام
 • مدیریت هوشمند فایل های دانلودی و زمان بندی دانلود و خاموش شدن سیستم
 • بهبود استفاده از ترافیک شبکه
 • مرورگر سایت با قابلیت مرور پوشه های سایت
 • قابلیت دانلود کامل کلیه صفحات یک سایت
 • قابلیت دانلود همزمان از لینک های Mirror
 • امکان دانلود قسمتی از فایل فشرده!
 • ویژگی ضد بد افزار و ضد تبلیغاتی
 • پشتیبانی از چندین زبان از جمله فارسی

این نرم افزار حرفه ای و بسیار کارآمد و البته رایگان را از دست ندهید

لینک های دانلود مستقیم را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

لینک های دانلود نسخه ۳٫۹٫۶

دانلود نسخه کامل با حجم ۱۰٫۲ مگابایت(نسخه کامل با همه امکانات و افزونه ها)

دانلود نسخه سبک با حجم ۵٫۵ مگابایت(فاقد ویژگی های بیت تورنت و تبدیل فرمت ویدیو)

درصورت استفاده از ویندوز xp سرویس پک ۳ موردنیاز است.

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/tbdDQ

دانلود رایگان سری آیکون های دایره ای

دانلود رایگان سری آیکون های دایره ای
freebie_icons

در این مطلب یک سری ۶۵ تایی آیکون دایره ای برای طراحان وبسایت ها و گرافیست ها آماده کرده ایم که می توانید آنها را بصورت کاملا رایگان دانلود نمایید، این ۶۵ آیکون در سه حالت رنگی، سیاه و سفید و سیاه و سفید بدون دایره آماده شده اند.

این آیکون ها را بطور رایگان از لینک زیر دانلود نمایید.

لینک دانلود : حجم ۲٫۷ مگابایت

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/nMfVb

چگونه سایت وردپرسی را چند زبانه کنیم

چگونه سایت وردپرسی را چند زبانه کنیم

اگر سایت خود را با وردپرس راه اندازی کرده اید حتما به این فکر کرده اید که چگونه می توانید سایت خود را چندزبانه کنید.

در این مطلب سعی می کنم پاسخ شما را بدهم.وردپرس محبوب ترین سیستم مدیریت محتوای آنلاین می باشد، این سیستم در نسخه جدید خود که به تازگی منتشر شده ) نسخه ۴٫۱ ( امکان انتخاب زبان سایت را مستقیما از منوی مدیریت سایت فراهم نموده است، با این کار امکان راه اندازی سایت های چند زبانه راحت تر از پیش شده است اما برای راه اندازی سایت چند زبانه کارهای دیگری نیز باید انجام شود.

برای دو زبانه یا چند زبانه کردن سایت ها یا به اصطلاح ترجمه سایت ها سه روش کلی وجود دارد که در ادامه به شرح آنها می پردازیم، و افزونه های مناسب این کار در سایت های وردپرسی معرفی خواهد شد.

روشهای چندزبانه کردن سایت ها

۱ – استفاده از سرویس های رایگان ترجمه نظیر Google translate و …

در این روش از سرویس ترجمه سایت هایی نظیر google , bing , yahoo , … استفاده می شود و معمولا تعداد زبان های ترجمه بسیار زیاد است، این روش تغییری در سایت شما ایجاد نمی کند و تنها ترجمه ای از سایت به کاربر نشان داده می شود.

مزایا : این روش بسیار ساده بوده و برای هر نوع سایت و حتی وبلاگ قابل اجراست، زبان های ترجمه زیاد است، تغییری در محتوای سایت ایجاد نمی شود.

معایب : ترجمه ماشینی و گاهی نامفهوم، عدم ترجمه درست برخی لغات

افزونه های وردپرس برای این روش

۲ – استفاده از سرویس های ترجمه و ذخیره مطالب به زبان جدید سایت

در این روش توسط افزونه ای که بر روی سایت نصب می شود ترجمه مطالب از سرویس های آنلاین دریافت و ذخیره می شود و این ترجمه توسط شما و حتی کاربران سایت قابل ویرایش می باشد.

مزایا : امکان ذخیره و ویرایش ترجمه ها، ترجمه همه مطالب، ترجمه به زبان های مختلف

معایب : فشار زیاد به سرور سایت ، افزایش حجم سایت

افزونه ترانسپاش نمونه ای از افزونه های وردپرس برای این کار است.

۳ – مدیریت محتوا به روش چند زبانه

در این روش هر مطلب باید به زبان های مختلف نوشته شود و همه مطالب باید توسط خود شما ترجمه شوند، در واقع هر مطلبی که شما ترجمه کنید به صورت چند زبانه در می آید. در این روش ترجمه کاملا به دلخواه شما بوده و بصورت ماشینی نمی باشد، محتوای سایت برای هر زبان متفاوت می باشد.

مزایا : ترجمه انسانی و واضح، مجزا بودن مطالب هر زبان، عدم وابستگی سایت به سرویس های ترجمه، سئوی قوی و لینک جدا برای هر زبان

معایب : ترجمه مشکل و زمانبر، صرف هزینه و زمان زیاد برای ترجمه یکی از بهترین افزونه های ورد پرس برای اینکار افزونه wpml می باشد که بسیاری از قالب های ورد پرس هم با آن سازگار است، این افزونه رایگان نیست و باید آن را از سایت افزونه خریداری نمایید.

افزونه های رایگان زیر برای ترجمه سایت به روش بالا قابل استفاده است

Polylang

qTranslate x

روش سوم بهترین و کامل ترین روش است

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/HyCpm

چگونه یک سایت رایگان بسازیم

چگونه یک سایت رایگان بسازیم، آموزش راه اندازی سایت رایگان

web-design

شاید شما هم دوست دارید یک وب سایت رایگان اختصاصی و شخصی برای خودتان داشته باشید اما توان پرداخت هزینه آن را ندارید تمایلی به پرداخت هزینه آن ندارید ، یا می خواهید پیش از راه اندازی وب سایت رایگان واقعی تجربیاتی در زمینه اداره وب سایت داشته باشید.در این مطلب راه کارهایی برای داشتن یک وب سایت رایگان بدون پرداخت هزینه ارائه شده است، در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ابتدا ببینیم برای راه اندازی وب سایت چه چیزهایی لازم داریم!

برای فعال شدن و نمایش یک سایت اینترنتی سه چیز لازم است:

۱.فضای وب: فضایی می باشد که در یک کامپیوتر راه دور(سرور) قرار دارد و از طریق شرکت های هاستینگ(شرکت هایی که با دادن این فضا میزبان شما در وب هستند) قابل تهیه است.

۲.دامنه: یا domain که فقط یک آدرس است که شما برای سایت خود ثبت(اجاره) می کنید.این مورد را نیز اکثرا همراه هاست(همان فضا) به شما می دهند یا می توانید جداگانه تهیه نمایید.

۳.محتوای سایت: که در واقعهمان برگه ها و مطالبی است که به بازدید کنندگان نمایش داده می شود.

برای خواسته شما چند راه حل وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنم.

لطفا ادامه مطلب را مطالعه نمایید

۱-ساخت وبلاگ:وبلاگها همه موارد بالا را بصورت از پیش آماده در اختیار شما قرار می دهند و شما کافیست از آنها استفاده نمایید ، ساخت و راه اندازی وبلاگ یک راه حل بسیارساده است و برای کسانی مناسب است که بیشتر تمایل به انتشار نوشته ها و متون دارند هر چند که وبلاگها نیز امکان سفارشی سازی توسط کدها و قالبهای آماده را دارند اما برای داشتن امکانات بیشتر بهتر است ادامه مطلب را مطالعه نمایید ، در اینجا چند سیستم وبلاگدهی فارسی معرفی می شوند.

 1. بلاگفا www.blogfa.com
 2. میهن بلاگ www.mihanblog.com
 3. پرشین بلاگ www.persianblog.ir
 4. رزبلاگ www.rozblog.com
 5. بلاگ سکای www.blogsky.com

۲-سایت ساز رایگان: سایت سازها نیز مانند وبلاگها فضا و دامنه و cms را ازقبل آماده کرده اند ، سایت سازهای رایگان امکانات بیشتری را در اختیار کاربران خود قرار می دهند و نسبت به وبلاگ ها پیشرفته تر می باشند و با ایجاد سایت در این سیستم ها قابلیت شخصی سازی بیشتری دارید و امکاناتی مانند انجمن اختصاصی سایت نیز در این سیستم ها در اختیارشما خواهد بود ، از جمله سایت سازهای فارسی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

vcp.ir

epage.ir

rzb.ir

۳-راه اندازی رایگان سایت در هاست های رایگان: روش دیگر اندکی پیچیده تر بوده و بهتر است پیش از آن یکی از روشهای بالا را امتحان کنید ، در این روش می توانید در سایتهایی که فضای رایگان ارائه می دهند عضو شوید و با دریافت فضا و دامنه رایگان سایت خود را با استفاده از سیستم های رایگان مدیریت محتوا راه اندازی نمایید.

۱- همانطور که قبلا شرح دادیم برای راه اندازی سایت قبل از هر چیز باید فضایی برای قرار دادن سایت طراحی شده و فایلهای آن مانند عکسها ، نوشته ها و … داشته باشیم ، بیشتر سایتها ی پویا با زبان php یا asp.net نوشته شده و از بانک اطلاعات mysql استفاده می کنند این فضا باید امکان ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات ، سرویس php یا asp.net باشد.

با توجه به اینکه زبان php و بانک اطلاعاتی mysql منبع باز هستند، برخی از سرویس های میزبانی اقدام به ارائه سرویس های php , mysql بصورت رایگان و با امکانات محدود نموده اند.

در اینجا چند سایت که امکانات ساخت سایت رایگان ارائه می دهند معرفی می شود.

سایت پی سی شیرد به آدرس http://vvs.irفضایی رایگان معادل ۲۵ گیگابایت

سایت http://xzn.ir فضایی رایگان معادل ۲۰ گیگابایت

سایت host1free فضایی رایگان معادل ۲ گیگا بایت

سایت ۰۰۰webhost.com فضایی رایگان معادل ۱٫۵ گیگا بایت

البته شما می توانید با جستجو در اینترنت سایتهای دیگری که فضای رایگان ارائه می دهند را بیابید سایتهایی که در بالا معرفی شدند از سایتهای معتبر در این زمینه هستند.

۲- دومین مورد ضروری برای راه اندازی سایت دامنه می باشد که در واقع برای هر سایت منحصر بفرد می باشد ، جهت دریافت دامنه رایگان نیز می توانید از همان سایتهایی که برای فضای رایگان معرفی شدند دامنه رایگان دریافت نمایید ، در واقع این سایتها برای فضایی که در اختیار شما قرار می دهند در صورت تمایل یک زیر دامنه رایگان که ترکیبی از نام اصلی دامنه و نام انتخابی شما می باشد ، ارائه میدهند ، همچنین شما می توانید دامنه ای را که قبلا ثبت کرده اید به این فضا اختصاص دهید.

۳- و اما قسمت اصلی سایت که در واقع روبروی بازدید کنندگان سایت قرار دارد همان ظاهر و طراحی سایت می باشد ، طراحی سایت به دو صورت می باشد

۱- سایت ایستا (استاتیک) که یک صفحه سایت غیر قابل تغییر میباشد و فاقد بخش مدیریت بوده و نیازی به بانک اطلاعاتی ندارد.

۲- سایت پویا (دینامیک) که در واقع قابل تغییر و تنظیم از قسمت مدیریت سایت بوده و اغلب اطلاعات آن در بانک اطلاعاتی ذخیره می شود و قابلیت به روز شدن و عضو گیری بوده و همه قسمتهای آن از بخش مدیریت قابل تغییر و تنظیم است.

برای طراحی سایت های استاتیک نرم افزار رایگان و منبع باز kompozer توصیه می شود و بدون نیاز به دانش برنامه نویسیی می توانید سایت رایگان خود را بسازید همچنین می توانید از قالبهای ایستای آماده استفاده نمایید

و اما برای راه اندازی سایتهای پویا شما باید سیستم مدیریت محتوا ( CMS ) بر روی سرور نصب نمایید معروفترین سیستم مدیریت محتوا که بصورت رایگان و منبع باز ارائه می شودسیستم مدیریت محتوای وردپرس است که بصورت فارسی از سایتhttp://wp-persian.com/قابل دریافت است ،افزونه هاوپوسته های بسیار زیادوردپرس موجب انعطاف پذیری زیاد آن شده است که میتوان آنها را از سایتhttp://wordpress.org/دریافت نمود .

سیستمهای دیگر مدیریت محتوا که می توانید از آنها برای ساخت سایت رایگان استفاده نمایید عبارتند از:

جوملا فارسی joomla

phpnuke

دیتالایف انجین

دات نت نیوک

این سیستمها اغلب در سایت خود دارای راهنمای نصب بوده و نحوه راه اندازی آنها توضیح داده شده است ، پس از راه اندازی سایت رایگان دیگر ادامه کار به عهده شماست و با قرار دادن مطالب جذاب وبه روز کردن سایت بازدیدکنندگان بیشتری جذب نمایید.

توضیح جزئیات کامل و مرحله به مرحله راه اندازی سایت رایگان درکتاب آموزش گام به گام راه اندازی وبسایت رایگان به همراه تصاویر گویا ارائه شده که پس از خواندن این کتاب در کمتر از یک ساعت موفق به راه اندازی سایت رایگان خود خواهید شد.

برای دریافت این کتاب به لینک زیر مراجعه نمایید.

دریافت کتاب آموزش گام به گام راه اندازی وبسایت رایگان

همچنین برای دریافت جدیدترین و مدرن ترین قالب های وبسایت اینجا کلیک کنید.

اگر علاقه مند به یادگیری نحوه ساختنوبلاگهستید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چگونه یک وبلاگ بسازیم

و اگر مایل به یادگیری شیوه ساختن ایمیل هستید مطلب زیر را مطالعه نمایید.

آموزش ساختن ایمیل در گوگل و یاهو و چاپار و میهن میل

 

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/QvCKn

دانلود رایگان آیکون شبکه های اجتماعی

دانلود رایگان آیکون شبکه های اجتماعی
social-media-icon-stickers-vector

در این مطلب یک سری آیکون دایره ای شبکه های اجتماعی که به صورت استیکر برای طراحان وبسایت ها و گرافیست ها آماده کرده ایم که می توانید آنها را بصورت کاملا رایگان دانلود نمایید،این آیکون ها را بطور رایگان از لینک زیردانلودنمایید.

این آیکون های بسیار زیبا با فرمت فوتوشاپ ساخته شده اند و بسیار زیبا و جذاب هستند. برایدانلوداز لینک زیر استفاده کنید.

لینک دانلود : حجم ۳٫۸مگابایت

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/nBWxK