نقشه های خود سازمان دهنده

زاهد فتحی زاده آموزش دیدگاهی بنویسید

نقشه های خود سازمان دهنده (SOM) یا نقشه ویژگیهای خود سازمان دهنده یک روش تجسم داده است که توسط پروفسور Teuvo Kohonen ابداع شده. در این روش تعداد ابعاد داده ها را از طریق کاربرد شبکه عصبی خود سازمان دهنده کاهش می دهند. مساله ای که تجسم داده سعی در حل آن دارد این است که مغز انسان به سادگی …

آدرس کوتاه این برگه : http://kany.ir/fKBmV