با قرار دادن کد زیر در قسمت کدهای اختصاصی وبلاگ خودتون می تونید یک ماشین حساب آنلاین شیک و زیبا در هرکجای وبلاگتون داشته باشید، این کد برای وبلاگ های مختلف زیر قابل استفاده است:

بلاگفا

پرشین بلاگ

میهن بلاگ

رزبلاگ

بلاگ اسکای

لوکس بلاگ

کانی وب

و …

شما می توانید این کد را در قسمت کدهای اختصاصی یا هر جای قالب وبلاگ خودتون قرار بدین و یک ماشین حساب آنلاین در اختیار بازدیدکنندگان وبلاگ خودتون قرار بدین .

همچنین شما می توانید این کد را در صفحه ای جدا از وبلاگتون قرار بدین تا از بقیه مطالب جدا باشد.

calc

کد زیر را بطور کامل کپی کرده و در قسمت مربوطه قرار دهید.

[code]

<div class="line number1 index0 alt2"><code class="xml plain"><!</code><code class="xml keyword">DOCTYPE</code> <code class="xml plain">html></code></div>
<div class="line number2 index1 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">html</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number3 index2 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">head</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number4 index3 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">head</code>></code></div>
<div class="line number5 index4 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">body</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number6 index5 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">center</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number7 index6 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">form</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Keypad"</code> <code class="xml color1">action</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">""</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">b</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">b</code>></code></div>
<div class="line number8 index7 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">table</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number9 index8 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">table</code>></code></div>
<div class="line number10 index9 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">table</code> <code class="xml color1">border</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"2"</code> <code class="xml color1">cellpadding</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"1"</code> <code class="xml color1">cellspacing</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"5"</code> <code class="xml color1">height</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"60"</code> <code class="xml color1">width</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"50"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number11 index10 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tbody</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number12 index11 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number13 index12 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">colspan</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"3"</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"ReadOut"</code> <code class="xml color1">size</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"24"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"0"</code></div>
<div class="line number14 index13 alt1"></div>
<div class="line number15 index14 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Text"</code> <code class="xml color1">width</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"100%"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number16 index15 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml plain"><="" </code><code class="xml color1">td</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">""</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number17 index16 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number18 index17 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnClear"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" C "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Clear()"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number19 index18 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number20 index19 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnClearEntry"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" CE "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"ClearEntry()"</code></div>
<div class="line number21 index20 alt2"></div>
<div class="line number22 index21 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number23 index22 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number24 index23 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number25 index24 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnSeven"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۷ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(7)"</code></div>
<div class="line number26 index25 alt1"></div>
<div class="line number27 index26 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number28 index27 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnEight"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۸ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(8)"</code></div>
<div class="line number29 index28 alt2"></div>
<div class="line number30 index29 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number31 index30 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnNine"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۹ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(9)"</code></div>
<div class="line number32 index31 alt1"></div>
<div class="line number33 index32 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number34 index33 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number35 index34 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number36 index35 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnNeg"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" +/- "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Neg()"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number37 index36 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number38 index37 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnPercent"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" % "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Percent()"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number39 index38 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number40 index39 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number41 index40 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number42 index41 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnFour"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۴ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(4)"</code></div>
<div class="line number43 index42 alt2"></div>
<div class="line number44 index43 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number45 index44 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnFive"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۵ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(5)"</code></div>
<div class="line number46 index45 alt1"></div>
<div class="line number47 index46 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number48 index47 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnSix"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۶ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(6)"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number49 index48 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number50 index49 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number51 index50 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number52 index51 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnPlus"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" + "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation(‘+’)"</code></div>
<div class="line number53 index52 alt2"></div>
<div class="line number54 index53 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number55 index54 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnMinus"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" – "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation(‘-‘)"</code></div>
<div class="line number56 index55 alt1"></div>
<div class="line number57 index56 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number58 index57 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number59 index58 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number60 index59 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnOne"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۱ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(1)"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number61 index60 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number62 index61 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnTwo"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۲ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(2)"</code> <code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number63 index62 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number64 index63 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnThree"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۳ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(3)"</code></div>
<div class="line number65 index64 alt2"></div>
<div class="line number66 index65 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number67 index66 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number68 index67 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number69 index68 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnMultiply"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" * "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation(‘*’)"</code></div>
<div class="line number70 index69 alt1"></div>
<div class="line number71 index70 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number72 index71 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">align</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"center"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnDivide"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" / "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation(‘/’)"</code></div>
<div class="line number73 index72 alt2"></div>
<div class="line number74 index73 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number75 index74 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number76 index75 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">tr</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number77 index76 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnZero"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" ۰ "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"NumPressed(0)"</code></div>
<div class="line number78 index77 alt1"></div>
<div class="line number79 index78 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number80 index79 alt1"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnDecimal"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" . "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Decimal()"</code></div>
<div class="line number81 index80 alt2"></div>
<div class="line number82 index81 alt1"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number83 index82 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code> <code class="xml color1">colspan</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"3"</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">br</code><code class="xml plain">></code></div>
<div class="line number84 index83 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number85 index84 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">td</code><code class="xml plain">> <</code><code class="xml keyword">input</code> <code class="xml color1">name</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"btnEquals"</code> <code class="xml color1">value</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">" = "</code> <code class="xml color1">onclick</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Operation(‘=’)"</code></div>
<div class="line number86 index85 alt1"></div>
<div class="line number87 index86 alt2"><code class="xml color1">type</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Button"</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">td</code>></code></div>
<div class="line number88 index87 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tr</code>></code></div>
<div class="line number89 index88 alt2"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">tbody</code>></code></div>
<div class="line number90 index89 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">table</code>></code></div>
<div class="line number91 index90 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">b</code><code class="xml plain">> <code class="xml keyword">b</code>> <code class="xml keyword">form</code>></code></div>
<div class="line number92 index91 alt1"><code class="xml plain"><code class="xml keyword">center</code>></code></div>
<div class="line number93 index92 alt2"><code class="xml plain"><</code><code class="xml keyword">div</code> <code class="xml color1">style</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"text-align: center;"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">font</code> <code class="xml color1">face</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"Verdana, Arial, Helvetica"</code> <code class="xml color1">size</code><code class="xml plain">=</code><code class="xml string">"2"</code><code class="xml plain">><</code><code class="xml keyword">a</code></div>
<div class="line number94 index93 alt1"></div>
[/code]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =