سایت کانی‌تک

سایت کانی‌تک متعلق به هولدینگ دکتر زاهد (دکتر زاهد فتحی زاده دکترای تخصصی مهندسی از دانشگاه تهران) می باشد.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.