4,000 تومان

این فایل برای تعیین چاقی و یا لاغری شما با استفاده از قد و وزن استفاده می شود.

فایل اکسل محاسبه شاخص توده بدنی

4,000 تومان