12,000 تومان

مثال های طراحی شده در نرم افزار Interactive Physics برای معلمان جهت نمایش در کلاس، بدون نیاز به آزمایشگاه

مثال های آماده نرم افزار Interactive Physics

12,000 تومان