۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

مثال های طراحی شده در نرم افزار Interactive Physics برای معلمان جهت نمایش در کلاس، بدون نیاز به آزمایشگاه

مثال های آماده نرم افزار Interactive Physics

۲۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان