5,000 تومان

این پاورپوینت مناسب برای دانشجویان جهت ارائه سمینار یا تحقیق می باشد.
پاورپوینت با عنوان “راه کارهای ردیابی مواد غذایی”

5,000 تومان