کارنامه تحصیلی هوشمند اکسل

صدور کارنامه تحصیلی به راحتی و با نرم افزار اکسل به کمک فایل “کارنامه تحصیلی هوشمند اکسل”. این محصول برای صدور کارنامه در مدارس و آموزشگاه ها استفاده می شود.

این محصول در مارکت طرح بازار عرضه می شود

کارنامه تحصیلی هوشمند اکسل